VŇ°eobecn√© obchodn√≠ podm√≠nky, z√°sady zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajý

 

Obchodní podmínky»l√°nek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodn√≠ podm√≠nky (d√°le jen ‚Äěobchodn√≠ podm√≠nky‚Äú) jsou obchodn√≠ spoleŤnosti L√©k√°rna WPK s.r.o. se s√≠dlem HaŇ°talsk√° 1072/6, 110 00 Praha 1, I»O 02044277, zapsan√© v¬†obchodn√≠m rejstÝ√≠ku veden√©m Mžstsk√Ĺm soudem v¬†Praze, pod sp. zn. C 214884 (d√°le jen ‚Äěprod√°vaj√≠c√≠‚Äú), kter√° je provozovatelem internetov√©ho obchodu dostupn√©ho na internetov√© adrese¬†www.lekarnawpk.cz.

1.2. Kontaktn√≠ √ļdaje prod√°vaj√≠c√≠ho:

a) L√©k√°rna WPK s.r.o. HaŇ°talsk√° 1072/6, Praha 1,¬†110 00

b) eshop: L√©k√°rna WPK, Dukelsk√° tÝ√≠da 1713 (OC ATRIUM), Hradec Kr√°lov√©¬†¬† 50002

c) telefon: +420 493 034 680

d) e-mail: info@lekarnawpk.cz

1.3. Tyto obchodn√≠ podm√≠nky prod√°vaj√≠c√≠ho (d√°le jen ‚Äěobchodn√≠ podm√≠nky‚Äú) jsou vyd√°ny v souladu s¬†ustanoven√≠m ¬ß 1751 a n√°sl. z√°kona Ť. 89/2012 Sb., obŤansk√Ĺ z√°kon√≠k, ve znžn√≠ pozdžjŇ°√≠ch pÝedpisý (d√°le jen ‚ÄěobŤansk√Ĺ z√°kon√≠k), a bl√≠ěe vymezuj√≠ a upÝesÚuj√≠ pr√°va a povinnosti smluvn√≠ stran vznikl√© pÝi uzav√≠r√°n√≠ kupn√≠ch smluv mezi prod√°vaj√≠c√≠m a jinou fyzickou Ťi pr√°vnickou osobou (d√°le jen ‚Äěkupuj√≠c√≠‚Äú) prostÝednictv√≠m internetov√©ho obchodu prod√°vaj√≠c√≠ho na webov√Ĺch str√°nk√°ch www.lekarnawpk.cz¬†(d√°le jen ‚Äěinternetov√Ĺ obchod‚Äú) a tvoÝ√≠ ned√≠lnou souŤ√°st kaěd√© kupn√≠ smlouvy (o dod√°vce zboě√≠) v¬†souladu s ¬ß 1751 obŤansk√©ho z√°kon√≠ku. Kupn√≠ smlouva a obchodn√≠ podm√≠nky jsou vyhotoveny v Ťesk√©m jazyce. Kupn√≠ smlouvu lze uzavÝ√≠t v√Ĺhradnž jen v Ťesk√©m jazyce.¬†

»l√°nek 2.
PÝedmžt kupn√≠ smlouvy

2.1. Internetov√Ĺ obchod obsahuje seznam zboě√≠ nab√≠zen√©ho prod√°vaj√≠c√≠m k prodeji, a to vŤetnž uveden√≠ cen a dostupnosti jednotliv√©ho nab√≠zen√©ho zboě√≠. Ceny nab√≠zen√©ho zboě√≠ jsou uvedeny vŤetnž danž z¬†pÝidan√© hodnoty a vŇ°ech souvisej√≠c√≠ch poplatký mimo n√°kladý spojen√Ĺch s¬†balen√≠m a dod√°n√≠m zboě√≠ (d√°le jen ‚ÄěpoŇ°tovn√©‚Äú), nen√≠-li v√Ĺslovnž v¬†Ťl. 5 tžchto obchodn√≠ch podm√≠nek stanoveno jinak. Nab√≠dka prodeje zboě√≠ a ceny tohoto zboě√≠ zýst√°vaj√≠ v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazov√°ny v¬†internetov√©m obchodž. T√≠mto ustanoven√≠m nen√≠ omezena moěnost prod√°vaj√≠c√≠ho uzavÝ√≠t kupn√≠ smlouvu za individu√°lnž sjednan√Ĺch podm√≠nek. VeŇ°ker√© nab√≠dky prodeje zboě√≠ um√≠stžn√© v¬†internetov√©m obchodž jsou nez√°vazn√© a prod√°vaj√≠c√≠ nen√≠ povinen uzavÝ√≠t kupn√≠ smlouvu ohlednž tohoto zboě√≠.

¬†2.2. V pÝ√≠padž l√©Ťiv mohou b√Ĺt pÝedmžtem z√°silkov√©ho v√Ĺdeje pouze registrovan√© l√©Ťiv√© pÝ√≠pravky, jejichě v√Ĺdej podle rozhodnut√≠ o registraci nen√≠ v√°z√°n na l√©kaÝsk√Ĺ pÝedpis nebo jejichě v√Ĺdej podle rozhodnut√≠ o registraci nen√≠ omezen. PÝed pouěit√≠m vŇ°ech pÝ√≠pravký je kupuj√≠c√≠ povinen peŤlivž si pÝeŤ√≠st pÝ√≠balov√Ĺ let√°k, neboĚ prod√°vaj√≠c√≠ nenese odpovždnost za nespr√°vn√© pouěit√≠ l√©Ťiv√©ho pÝ√≠pravku nebo doplÚku stravy. Nespr√°vn√© pouěit√≠ je takov√©, kter√© je v¬†rozporu s¬†informacemi v¬†pÝ√≠balov√©m let√°ku, nebo doporuŤen√≠m l√©kaÝe Ťi l√©k√°rn√≠ka.

2.3. Zboě√≠ je zas√≠l√°no pouze na √ļzem√≠ »esk√© republiky.

2.4. Sortiment a ceny nab√≠zen√© v¬†internetov√©m obchodž nemus√≠ odpov√≠dat nab√≠dce kamenn√Ĺch l√©k√°ren WPK, provozovan√Ĺch provozovatelem v¬†»esk√© republice (spoleŤnž d√°le jen ‚Äěl√©k√°rna‚Äú).

»l√°nek 3.

Objedn√°n√≠ zboě√≠, uzavÝen√≠ smlouvy

3.1.Na z√°kladž registrace kupuj√≠c√≠ho proveden√© na webov√© str√°nce internetov√©ho obchodu mýěe kupuj√≠c√≠ pÝistupovat do¬†sv√©ho uěivatelsk√©ho rozhran√≠. Ze¬†sv√©ho uěivatelsk√©ho rozhran√≠ mýěe kupuj√≠c√≠ prov√°džt objedn√°v√°n√≠ zboě√≠ (d√°le jen ‚Äěuěivatelsk√Ĺ √ļŤet‚Äú). V¬†pÝ√≠padž, ěe to webov√© rozhran√≠ obchodu umoěÚuje, mýěe kupuj√≠c√≠ prov√°džt objedn√°v√°n√≠ zboě√≠ t√©ě bez registrace pÝ√≠mo z¬†webov√©ho rozhran√≠ obchodu. PÝ√≠stup k uěivatelsk√©mu √ļŤtu je zabezpeŤen uěivatelsk√Ĺm jm√©nem a heslem. Kupuj√≠c√≠ je¬†povinen zachov√°vat mlŤenlivost ohlednž informac√≠ nezbytn√Ĺch k pÝ√≠stupu do jeho uěivatelsk√©ho √ļŤtu.

3.2.Kupuj√≠c√≠ nen√≠ opr√°vnžn umoěnit vyuě√≠v√°n√≠ uěivatelsk√©ho √ļŤtu tÝet√≠m osob√°m.

3.3.Prod√°vaj√≠c√≠ mýěe zruŇ°it uěivatelsk√Ĺ √ļŤet, a to zejm√©na v pÝ√≠padž, kdy kupuj√≠c√≠ svýj uěivatelsk√Ĺ √ļŤet d√©le neě 6 mžs√≠cý nevyuě√≠v√°, Ťi v pÝ√≠padž, kdy kupuj√≠c√≠ poruŇ°√≠ sv√© povinnosti z¬†kupn√≠ smlouvy, vŤetnž obchodn√≠ch podm√≠nek.

3.4.Kupuj√≠c√≠ bere na vždom√≠, ěe uěivatelsk√Ĺ √ļŤet nemus√≠ b√Ĺt dostupn√Ĺ nepÝetrěitž, a¬†to¬†zejm√©na s¬†ohledem na nutnou √ļdrěbu hardwarov√©ho a softwarov√©ho vybaven√≠ prod√°vaj√≠c√≠ho, popÝ. nutnou √ļdrěbu hardwarov√©ho a softwarov√©ho vybaven√≠ tÝet√≠ch osob.

3.5. Smlouvu mýěe kupuj√≠c√≠ uzavÝ√≠t tak, ěe prod√°vaj√≠c√≠mu zaŇ°le n√°vrh k uzavÝen√≠ smlouvy t√≠m, ěe na webu provozovan√©m prod√°vaj√≠c√≠m poěadovan√© zboě√≠ vloě√≠ do koŇ°√≠ku a potvrd√≠ objedn√°vku. Neě kupuj√≠c√≠ z√°vaznž potvrd√≠ objedn√°vku, m√° kupuj√≠c√≠ pr√°vo mžnit jak poěadovan√© plnžn√≠, dopravu i zpýsob √ļhrady, tedy zkontrolovat vŇ°echny √ļdaje, kter√© do objedn√°vky vloěil.

3.6. Kupn√≠ smlouva vznik√° odesl√°n√≠m objedn√°vky kupuj√≠c√≠m po vyplnžn√≠ veŇ°ker√Ĺch formul√°Ýem pÝedepsan√Ĺch √ļdajý a n√°leěitost√≠, zvolen√≠ dopravy a zpýsobu √ļhrady a pÝijet√≠m objedn√°vky prod√°vaj√≠c√≠m, za pÝ√≠padn√© chyby pÝi pÝenosu dat prod√°vaj√≠c√≠ nenese odpovždnost.¬†Objedn√°vku odeŇ°le kupuj√≠c√≠ prod√°vaj√≠c√≠mu kliknut√≠m na tlaŤ√≠tko ‚ÄěOdeslat objedn√°vku‚Äú. √ödaje uveden√© v objedn√°vce mus√≠ b√Ĺt √ļpln√© a jsou prod√°vaj√≠c√≠m povaěov√°ny za spr√°vn√©.¬†UzavÝen√≠ smlouvy prod√°vaj√≠c√≠ neprodlenž potvrd√≠ kupuj√≠c√≠mu informativn√≠m emailem na kupuj√≠c√≠m zadan√Ĺ email.

3.7. Prod√°vaj√≠c√≠ je v z√°vislosti na charakteru pÝedmžtu objedn√°vky (nestandardn√≠ mnoěstv√≠ zboě√≠, v√ĹŇ°e ceny, n√°klady na pÝepravu, vzd√°lenosti apod.) vědy opr√°vnžn ě√°dat kupuj√≠c√≠ho o autorizaci objedn√°vky vhodn√Ĺm zpýsobem, napÝ. telefonicky Ťi p√≠semnž. Odm√≠tne-li kupuj√≠c√≠ objedn√°vku poěadovan√Ĺm zpýsobem autorizovat, je prod√°vaj√≠c√≠ opr√°vnžn objedn√°vku zruŇ°it.

3.8. Prod√°vaj√≠c√≠ nen√≠ opr√°vnžn v¬†objedn√°vce kupuj√≠c√≠ho cokoli mžnit, a to ani na z√°kladž v√Ĺslovn√© ě√°dosti kupuj√≠c√≠ho zaslan√© na email, nebo ozn√°men√© telefonicky. Zmžny v¬†objedn√°vce ze strany kupuj√≠c√≠ho mus√≠ b√Ĺt provedeny po dohodž s¬†prod√°vaj√≠c√≠m, a to stornem objedn√°vky, a n√°sledn√Ĺm vytvoÝen√≠m objedn√°vky nov√©.

3.9. Kupuj√≠c√≠ souhlas√≠ s pouěit√≠m komunikaŤn√≠ch prostÝedký na d√°lku pÝi uzav√≠r√°n√≠ kupn√≠ smlouvy. N√°klady vznikl√© kupuj√≠c√≠mu pÝi pouěit√≠ komunikaŤn√≠ch prostÝedký na d√°lku v souvislosti s uzavÝen√≠m kupn√≠ smlouvy (n√°klady na internetov√© pÝipojen√≠, n√°klady na telefonn√≠ hovory apod.) si hrad√≠ kupuj√≠c√≠ s√°m.

3.10. Kupn√≠ smlouva vŤetnž obchodn√≠ch podm√≠nek je archivov√°na prod√°vaj√≠c√≠m v elektronick√© podobž.¬†

»l√°nek 4.
Cena a √ļhrada objedn√°vky

4.1. Ceny uveden√© v¬†internetov√©m obchodž jsou platn√© k okaměiku objedn√°n√≠. Dle uveden√Ĺch podm√≠nek mýěe b√Ĺt cena nav√ĹŇ°ena o poŇ°tovn√©. Ceny se vztahuj√≠ k popsan√Ĺm produktým.

4.2. Cenu zboě√≠ a pÝ√≠padn√© n√°klady spojen√© s dod√°n√≠m zboě√≠ dle kupn√≠ smlouvy mýěe kupuj√≠c√≠ uhradit prod√°vaj√≠c√≠mu n√°sleduj√≠c√≠mi zpýsoby:

a) v¬†hotovosti pÝi osobn√≠m odbžru v¬†l√©k√°rnž WPK Hradec Kr√°lov√©, Dukelsk√° tÝ√≠da 1713 OC Atrium, Hradec Kr√°lov√© 500 02;

b) v hotovosti na dob√≠rku v m√≠stž urŤen√©m kupuj√≠c√≠m v objedn√°vce;

c) bezhotovostnž pÝevodem na √ļŤet prod√°vaj√≠c√≠ho, kter√Ĺ kupuj√≠c√≠mu sdžl√≠ podklady k¬†platbž spoleŤnž s¬†variabiln√≠m symbolem. V¬†pÝ√≠padž bezhotovostn√≠ platby je kupuj√≠c√≠ povinen uhradit kupn√≠ cenu zboě√≠ spoleŤnž s¬†uveden√≠m¬†variabiln√≠ho symbolu platby. Z√°vazek kupuj√≠c√≠ho uhradit kupn√≠ cenu, je splnžn okaměikem pÝips√°n√≠ pÝ√≠sluŇ°n√© Ť√°stky na √ļŤet prod√°vaj√≠c√≠ho, a to do 5 pracovn√≠ch dn√≠ od pÝijet√≠ podkladý k platbž. Pokud platba nebude v¬†tomto term√≠nu pÝips√°na na √ļŤet prod√°vaj√≠c√≠ho, bude prod√°vaj√≠c√≠m objedn√°vka automaticky stornov√°na. M√° se za to, ěe kupuj√≠c√≠ pÝijal podklady k platbž v den odesl√°n√≠ podkladý prod√°vaj√≠c√≠m.

d) platba pouk√°zkou nebo benefitn√≠ kartou nen√≠ moěn√°¬†

4.3. Faktura vystaven√° na z√°kladž kupn√≠ smlouvy mezi prod√°vaj√≠c√≠m a kupuj√≠c√≠m je souŤasnž daÚov√Ĺm dokladem. Kupuj√≠c√≠ je opr√°vnžn pÝevz√≠t zboě√≠ z√°sadnž aě po √ļpln√© √ļhradž kupn√≠ ceny, nen√≠-li sjedn√°no jinak.

4.4. K cenž zboě√≠ bude pÝipoŤ√≠t√°no poŇ°tovn√© a baln√©, kter√© se kupuj√≠c√≠ zavazuje uhradit spoleŤnž s cenou zboě√≠.

4.5 Cena zboě√≠ je sjedn√°na v¬†Ťesk√Ĺch korun√°ch (KŤ).

4.6. Podle z√°kona o evidenci trěeb je prod√°vaj√≠c√≠ povinen vystavit kupuj√≠c√≠mu √ļŤtenku. Z√°roveÚ je povinen zaevidovat pÝijatou trěbu u spr√°vce danž online; v pÝ√≠padž technick√©ho v√Ĺpadku pak nejpozdžji do 48 hodin.

»l√°nek 5.
PÝeprava a dod√°n√≠ zboě√≠

5.1. ¬†¬† Kupuj√≠c√≠ je opr√°vnžn zvolit zpýsob dod√°n√≠ zboě√≠ z¬†nab√≠dky moěn√Ĺch zpýsobý dod√°n√≠ uveden√Ĺch prod√°vaj√≠c√≠m v internetov√©m obchodu.

Prod√°vaj√≠c√≠ nab√≠z√≠ kupuj√≠c√≠mu volbu mezi n√°sleduj√≠c√≠mi zpýsoby doruŤen√≠ zboě√≠:

a) osobn√≠ odbžr v¬†l√©k√°rnž ‚Äď L√©k√°rna WPK, Dukelsk√° tÝ√≠da 1713 (OC Atrium), Hradec Kr√°lov√© 500 02;

b) doruŤen√≠ prostÝednictv√≠m Uloěenka;

c) doruŤen√≠ prostÝednictv√≠m PPL;

Kupuj√≠c√≠ bere na vždom√≠, ěe od ozn√°men√≠ ohlednž pÝed√°n√≠ z√°silky dopravci, kter√©ho si vybral pÝi objedn√°vce, nem√° prod√°vaj√≠c√≠ vliv na rychlost doruŤen√≠ objedn√°vky. Doba doruŤen√≠ objedn√°vky se liŇ°√≠ v¬†z√°vislosti na vybran√©m dopravci a kupuj√≠c√≠ by se mžl ve vlastn√≠m z√°jmu sezn√°mit s¬†pÝepravn√≠mi podm√≠nkami zvolen√©ho dopravce.

5.2¬†¬† ¬†V¬†pÝ√≠padž, ěe¬†je¬†zpýsob dopravy smluven na z√°kladž zvl√°Ň°tn√≠ho poěadavku kupuj√≠c√≠ho, nese kupuj√≠c√≠ riziko a¬†pÝ√≠padn√© dodateŤn√© n√°klady spojen√© s¬†t√≠mto zpýsobem dopravy.

5.3.¬†¬†¬†Je-li prod√°vaj√≠c√≠ podle kupn√≠ smlouvy povinen dodat zboě√≠ na m√≠sto urŤen√© kupuj√≠c√≠m v¬†objedn√°vce, je kupuj√≠c√≠ povinen pÝevz√≠t zboě√≠ pÝi dod√°n√≠.

5.4.¬†¬†¬†V¬†pÝ√≠padž, ěe je z¬†dývodý na stranž kupuj√≠c√≠ho nutno zboě√≠ doruŤovat opakovanž nebo jin√Ĺm zpýsobem, neě bylo uvedeno v¬†objedn√°vce, je kupuj√≠c√≠ povinen uhradit n√°klady spojen√© s¬†opakovan√Ĺm doruŤov√°n√≠m zboě√≠, resp. n√°klady spojen√© s¬†jin√Ĺm zpýsobem doruŤen√≠.

5.5.¬†¬†¬†PÝi pÝevzet√≠ zboě√≠ od pÝepravce je kupuj√≠c√≠ povinen zkontrolovat neporuŇ°enost obalý zboě√≠ a¬†v pÝ√≠padž jak√Ĺchkoliv z√°vad toto neprodlenž ozn√°mit pÝepravci. V pÝ√≠padž shled√°n√≠ poruŇ°en√≠ obalu svždŤ√≠c√≠ho o neopr√°vnžn√©m vniknut√≠ do z√°silky nemus√≠ kupuj√≠c√≠ z√°silku od pÝepravce pÝevz√≠t.

5.6.¬†¬† Expedice z√°silky je prov√°džna n√°sledovnž:

a) V¬†pÝ√≠padž l√©Ťiv√Ĺch pÝ√≠pravký nejpozdžji ve lhýtž 48 hodin pÝijet√≠ objedn√°vky tak, aby bylo zajiŇ°tžno jejich dod√°n√≠ kupuj√≠c√≠mu nejd√©le ve lhýtž do 3 dný od pÝijet√≠ objedn√°vky. Nelze-li kupuj√≠c√≠mu ve lhýtž 3 dný od pÝijet√≠ objedn√°vky z√°silku dodat, informuje prod√°vaj√≠c√≠ kupuj√≠c√≠ho o t√©to skuteŤnosti nejd√©le ve lhýtž 3 dný od pÝijet√≠ objedn√°vky.

b) U ostatn√≠ho zboě√≠ bude v pÝ√≠padž pÝepravy do m√≠sta urŤen√©ho kupuj√≠c√≠m z√°silka pÝed√°na pÝepravci nejpozdžji ve lhýtž 5 pracovn√≠ch dný od potvrzen√≠ objedn√°vky prod√°vaj√≠c√≠m nebo od √ļhrady kupn√≠ ceny, je-li zvolena platba pÝedem. V¬†pÝ√≠padž nedostupnosti objednan√©ho zboě√≠ nebo v¬†pÝ√≠padž, ěe zboě√≠ nemýěe byt prod√°vaj√≠c√≠mu doruŤeno v¬†r√°mci v√ĹŇ°e uveden√© lhýty, bude o t√©to skuteŤnosti prod√°vaj√≠c√≠ kupuj√≠c√≠ho informovat. Za nemoěnost dodat zboě√≠ se povaěuje mimo jin√© nezaplacen√≠ kupn√≠ ceny vŤas, tedy do 5 pracovn√≠ch dn√≠ od obdrěen√≠ podkladý k¬†√ļhradž objedn√°vky, je-li sjedn√°na platba pÝedem.

5.7. ¬†V¬†pÝ√≠padž, ěe kupuj√≠c√≠ zvolil jako zpýsob doruŤen√≠ osobn√≠ odbžr zboě√≠ v¬†l√©k√°rnž, je povinen vědy vyŤkat na zasl√°n√≠ potvrzuj√≠c√≠ho emailu,¬†ěe je zboě√≠ pÝipraveno k¬†vyzvednut√≠. V¬†opaŤn√©m pÝ√≠padž je moěn√©, ěe zboě√≠ nebude pÝipraveno k¬†odbžru. Objedn√°vku je moěn√© vyzvednout po dobu 5 kalend√°Ýn√≠ch dn√≠ od pÝijet√≠ informace, ěe je objedn√°vka pÝipravena k¬†vyzvednut√≠.

5.8.¬†¬†¬†V¬†pÝ√≠padž, ěe si kupuj√≠c√≠ objedn√° zboě√≠, kter√© mus√≠ b√Ĺt uchov√°v√°no a pÝepravov√°no v¬†chladu (2-8 oC) bude prod√°vaj√≠c√≠ toto zboě√≠ expedovat pouze jako osobn√≠ odbžr. V¬†pÝ√≠padž, ěe se nejedn√° o registrovan√Ĺ l√©Ťiv√Ĺ pÝ√≠pravek a kupuj√≠c√≠ trv√° na expedici zboě√≠ pÝes dopravn√≠ sluěbu, bude mu bal√≠Ťek expedov√°n na jeho vlastn√≠ riziko a prod√°vaj√≠c√≠ v¬†tomto pÝ√≠padž nenese odpovždnost za Ň°kody zpýsoben√© nedodrěen√≠m teplotn√≠ch podm√≠nek pÝi pÝepravž a skladov√°n√≠. V¬†pÝ√≠padž, ěe se jedn√° o l√©Ťiv√© pÝ√≠pravky registrovan√© podle ¬ß 25 odst. 1 z√°kona Ť. 378/2007 Sb., z√°kon o l√©Ťivech, jejichě v√Ĺdej podle rozhodnut√≠ o registraci nen√≠ v√°z√°n na l√©kaÝsk√Ĺ pÝedpis, expedice objedn√°vky nen√≠ moěn√°, a to ani na vlastn√≠ riziko kupuj√≠c√≠ho.

5.9.¬†DalŇ°√≠ pr√°va a povinnosti stran pÝi pÝepravž zboě√≠ mohou upravit zvl√°Ň°tn√≠ dodac√≠ podm√≠nky prod√°vaj√≠c√≠ho, jsou-li prod√°vaj√≠c√≠m vyd√°ny.

»l√°nek 6.
Odpovždnost za vady a z√°ruka

6.1. Pr√°va a povinnosti smluvn√≠ch stran t√Ĺkaj√≠c√≠ se odpovždnosti prod√°vaj√≠c√≠ho za vady, vŤetnž z√°ruŤn√≠ odpovždnosti prod√°vaj√≠c√≠ho, se Ý√≠d√≠ pÝ√≠sluŇ°n√Ĺmi obecnž z√°vazn√Ĺmi pÝedpisy.

6.2. Informace o rozsahu, podm√≠nk√°ch a zpýsobu uplatnžn√≠ pr√°v z vadn√©ho plnžn√≠, kter√© se projev√≠ v¬†z√°ruŤn√≠ dobž, vŤ. d√©lky t√©to z√°ruŤn√≠ doby, jsou uvedeny v ReklamaŤn√≠m Ý√°du prod√°vaj√≠c√≠ho, kter√Ĺ tvoÝ√≠ pÝ√≠lohu Ť.2 tžchto obchodn√≠ch podm√≠nek a kter√Ĺ je dostupn√Ĺ tak√© na str√°nk√°ch www.lekarnawpk.cz

6.3. Ustanoven√≠ ReklamaŤn√≠ho Ý√°du se nepouěij√≠ pro kupuj√≠c√≠ho, kter√Ĺ je podnikatelem a kter√Ĺ tuto skuteŤnost uvede pÝi objedn√°vce zboě√≠ (d√°le jen ‚Äěpodnikatel‚Äú). Pr√°vo podnikatele na uplatnžn√≠ pr√°v z vadn√©ho plnžn√≠ se Ý√≠d√≠ v√ĹluŤnž pÝ√≠sluŇ°n√Ĺmi ustanoven√≠mi platn√Ĺch pr√°vn√≠ch pÝedpisý, nedohodnou-li se smluvn√≠ strany v dan√©m pÝ√≠padž jinak.

6.4. Pokud kupuj√≠c√≠ reklamovan√© zboě√≠ zas√≠l√° na adresu prod√°vaj√≠c√≠ho (tj. nepÝed√°v√° ho pÝ√≠mo osobnž prod√°vaj√≠c√≠mu), doporuŤuje prod√°vaj√≠c√≠ kupuj√≠c√≠mu spolu s¬†reklamovan√Ĺm zboě√≠m zaslat i¬†reklamaŤn√≠ list, kter√Ĺ tvoÝ√≠ pÝ√≠loha Ť.3 tžchto obchodn√≠ch podm√≠nek, a kopii dokladu o koupi zboě√≠.

6.5. Prod√°vaj√≠c√≠ zajiŇ°Ěuje informaŤn√≠ sluěbu poskytovanou farmaceutem. InformaŤn√≠ sluěba je dostupn√° v pracovn√≠ dny od 9:00 do 16:00 na telefonn√≠m Ť√≠sle 493¬†034¬†680. Tato informaŤn√≠ sluěba slouě√≠ rovnžě k zajiŇ°tžn√≠ shromaěÔov√°n√≠ a pÝed√°v√°n√≠ informac√≠ o podezÝen√≠ na neě√°douc√≠ √ļŤinky a z√°vady v jakosti l√©Ťiv√Ĺch pÝ√≠pravký, kter√© j√≠ byly ozn√°meny.

6.6. V pÝ√≠padž podezÝen√≠ na¬†z√°vaěn√Ŭ†nebo¬†neoŤek√°van√Ĺ neě√°douc√≠ √ļŤinek¬†l√©Ťiv√©ho pÝ√≠pravku, prod√°vaj√≠c√≠ doporuŤuje kupuj√≠c√≠mu toto podezÝen√≠ ohl√°sit t√©ě St√°tn√≠mu √ļstavu pro kontrolu l√©Ťiv.

6.7. Kupuj√≠c√≠ m√° pr√°vo na n√°hradu n√°kladý √ļŤelnž vynaloěen√Ĺch pÝi uplatnžn√≠ pr√°va z vadn√©ho plnžn√≠. Je tak zajiŇ°tžna mimo jin√© moěnost vr√°cen√≠ reklamovan√Ĺch l√©Ťiv√Ĺch pÝ√≠pravký zpýsobem, kter√Ĺ nezpýsob√≠ kupuj√≠c√≠mu n√°klady.

»l√°nek 7.
Odstoupení od smlouvy

7.1. Kupuj√≠c√≠, kter√Ĺ je spotÝebitelem, je opr√°vnžn od smlouvy odstoupit i bez uveden√≠ dývodu a bez jak√©koli sankce, a to ve lhýtž 14 dn√≠. Lhýta podle vžty prvn√≠ bžě√≠ od uzavÝen√≠ smlouvy a jde-li o:

a) kupn√≠ smlouvu, ode dne pÝevzet√≠ zboě√≠ kupuj√≠c√≠m; nebo

b) kupn√≠ smlouvu, jej√≠mě pÝedmžtem je nžkolik druhý zboě√≠ nebo dod√°n√≠ nžkolika Ť√°st√≠, ode dne pÝevzet√≠ posledn√≠ dod√°vky zboě√≠.

Aby byla dodrěena lhýta pro odstoupen√≠ od smlouvy dle tohoto odstavce, postaŤuje, aby bylo ozn√°men√≠ o odstoupen√≠ od smlouvy v¬†t√©to lhýtž odesl√°no dle Ťl. 7.2. tžchto obchodn√≠ch podm√≠nek.

7.2. Pro √ļŤely uplatnžn√≠ pr√°va na odstoupen√≠ od smlouvy¬†mus√≠ kupuj√≠c√≠ o sv√©m odstoupen√≠ od t√©to smlouvy informovat prod√°vaj√≠c√≠ho:

a) prostÝednictv√≠m jeho zamžstnance osobnž na adrese l√©k√°rny ‚Äď L√©k√°rna WPK Dukelsk√° tÝ√≠da 1713, Hradec Kr√°lov√© 50002; nebo

b) prostÝednictv√≠m poskytovatele poŇ°tovn√≠ch sluěeb doruŤen√≠m odstoupen√≠ na adresu L√©k√°rna WPK Dukelsk√° tÝ√≠da 1713, Hradec Kr√°lov√© 50002; nebo

c) elektronicky prostÝednictv√≠m e-mailu zaslan√©ho na emailovou adresu¬†info@lekarnawpk.cz, z¬†kter√©ho bude patrn√©, ěe kupuj√≠c√≠ odstupuje od smlouvy, ¬†

a to formou jednostrann√©ho pr√°vn√≠ho jedn√°n√≠ (napÝ√≠klad dopisem). Kupuj√≠c√≠, kter√Ĺ je spotÝebitelem, mýěe pouě√≠t vzorov√Ĺ formul√°Ý¬†pro odstoupen√≠ od smlouvy, kter√Ĺ tvoÝ√≠ pÝ√≠lohu Ť.1 tžchto obchodn√≠ch podm√≠nek, nen√≠ to vŇ°ak jeho povinnost√≠.

7.3. Prod√°vaj√≠c√≠ potvrd√≠ kupuj√≠c√≠mu doruŤen√≠ ozn√°men√≠ o odstoupen√≠ od smlouvy bez zbyteŤn√©ho odkladu pot√©, co mu bude takov√© ozn√°men√≠ doruŤeno. Pot√©, co prod√°vaj√≠c√≠ kupuj√≠c√≠mu potvrd√≠ doruŤen√≠ takov√©ho ozn√°men√≠, kontaktuje prod√°vaj√≠c√≠ kupuj√≠c√≠ho prostÝednictv√≠m e-mailu nebo telefonicky a domluv√≠/potvrd√≠ si s kupuj√≠c√≠m dalŇ°√≠ postup.¬†

7.4. V¬†pÝ√≠padž uplatnžn√≠ pr√°va odstoupit od smlouvy dle bodu 7.1. tžchto obchodn√≠ch podm√≠nek je kupuj√≠c√≠ povinen bez zbyteŤn√©ho odkladu, nejpozdžji vŇ°ak do 14 dný od odstoupen√≠ dle bodu 7.2 tžchto obchodn√≠ch podm√≠nek, zboě√≠, kter√© od prod√°vaj√≠c√≠ho obdrěel zaslat prod√°vaj√≠c√≠mu:

a) prostÝednictv√≠m doruŤovatele poŇ°tovn√≠ch sluěeb na adresu l√©k√°rny ‚Äď L√©k√°rna WPK Dukelsk√° tÝ√≠da 1713, Hradec Kr√°lov√© 50002; nebo

b) osobnž pÝedat prod√°vaj√≠c√≠mu v kter√©koliv l√©k√°rnž prod√°vaj√≠c√≠ho.

7.5. Pokud kupuj√≠c√≠ odstoup√≠ od smlouvy dle bodu 7.1. tžchto obchodn√≠ch podm√≠nek, vr√°t√≠ mu prod√°vaj√≠c√≠ bez zbyteŤn√©ho odkladu, nejpozdžji do 14 dný ode dne, kdy bylo prod√°vaj√≠c√≠mu doruŤeno ozn√°men√≠ o odstoupen√≠ od smlouvy, vŇ°echny penžěn√≠ prostÝedky vŤetnž n√°kladý na dod√°n√≠, kter√© od nžho na z√°kladž kupn√≠ smlouvy pÝijal, stejn√Ĺm zpýsobem. Prod√°vaj√≠c√≠ vŇ°ak nen√≠ povinen vr√°tit kupuj√≠c√≠mu pÝijat√© penžěn√≠ prostÝedky do¬†okaměiku, neě mu kupuj√≠c√≠ zboě√≠ pÝed√° nebo prok√°ěe, ěe zboě√≠ prod√°vaj√≠c√≠mu odeslal.

7.6. Kupuj√≠c√≠ odpov√≠d√° prod√°vaj√≠c√≠mu pouze za sn√≠ěen√≠ hodnoty zboě√≠, kter√© vzniklo v dýsledku nakl√°d√°n√≠ s t√≠mto zboě√≠m jinak, neě je nutn√© s n√≠m nakl√°dat k tomu, aby se obezn√°mil s povahou, vlastnostmi a funkŤnost√≠ zboě√≠. Pokud tedy bude vr√°cen√© zboě√≠ poŇ°kozeno Ťi opotÝebeno, vznik√° prod√°vaj√≠c√≠mu výŤi kupuj√≠c√≠mu n√°rok na n√°hradu Ň°kody jemu t√≠m vznikl√©. N√°rok na √ļhradu vznikl√© Ň°kody je prod√°vaj√≠c√≠ opr√°vnžn jednostrannž zapoŤ√≠st proti n√°roku kupuj√≠c√≠ho na vr√°cen√≠ kupn√≠ ceny.

7.7. Kupuj√≠c√≠ bere na vždom√≠, ěe od kupn√≠ smlouvy na dod√°vku zboě√≠ nelze odstoupit v¬†n√°sleduj√≠c√≠ch pÝ√≠padech:

a) pÝedmžtem koupž bylo zboě√≠ upraven√© podle pÝ√°n√≠ kupuj√≠c√≠ho nebo pro jeho osobu,

b) pÝedmžtem koupž bylo zboě√≠ podl√©haj√≠c√≠ rychl√© zk√°ze, jakoě i zboě√≠, kter√© bylo po dod√°n√≠ nen√°vratnž sm√≠seno s¬†jin√Ĺm zboě√≠m,

c) pÝedmžtem koupž bylo zboě√≠ v¬†zavÝen√©m obalu, kter√© kupuj√≠c√≠ z¬†obalu vyÚal a z¬†hygienick√Ĺch dývodý jej nen√≠ moěn√© vr√°tit zpžt.

7.8. Kupuj√≠c√≠ d√°le nem√° n√°rok na odstoupen√≠ od smlouvy uzavÝen√© s prod√°vaj√≠c√≠m, pokud jde o¬†smlouvu:

a) na z√°kladž kter√© prod√°vaj√≠c√≠ kupuj√≠c√≠mu vyd√° l√©Ťiva, vyd√° Ťi prod√° zdravotnick√© prostÝedky a/nebo vyd√° Ťi prod√° potraviny pro zvl√°Ň°tn√≠ l√©kaÝsk√© √ļŤely; nebo

b) o dod√°vce potravin, n√°pojý nebo jin√©ho zboě√≠ bžěn√© spotÝeby dod√°van√©ho do kupuj√≠c√≠ho dom√°cnosti nebo do jin√©ho m√≠sta, kter√© kupuj√≠c√≠ urŤil.

7.9. Ustanoven√≠ tohoto Ťl√°nku obchodn√≠ch podm√≠nek se nepouěij√≠ pro podnikatele. Pr√°vo podnikatele na odstoupen√≠ od smlouvy uzavÝen√© s prod√°vaj√≠c√≠m se Ý√≠d√≠ v√ĹluŤnž pÝ√≠sluŇ°n√Ĺmi ustanoven√≠mi pr√°vn√≠ch pÝedpisý, nedohodnou-li se smluvn√≠ strany v¬†dan√©m pÝ√≠padž jinak.

7.10. Kupuj√≠c√≠ bere na vždom√≠ skuteŤnost, ěe jsou-li se zboě√≠m poskytov√°ny d√°rky, kter√Ĺmi se rozum√≠ produkty pÝibalen√© ke zboě√≠ i produkty poskytnut√© z√°kazn√≠kovi nav√≠c k nakoupen√©mu zboě√≠, a dojde-li k vyuěit√≠ pr√°va odstoupit od smlouvy dle tohoto Ťl√°nku obchodn√≠ch podm√≠nek, je kupuj√≠c√≠ povinen spolu s vr√°cen√Ĺm zboě√≠m vr√°tit i s n√≠m souvisej√≠c√≠ poskytnut√© d√°rky, jinak se bude jednat na stranž kupuj√≠c√≠ho o bezdývodn√© obohacen√≠.

»l√°nek 8.
ZruŇ°en√≠ objedn√°vky ze strany prod√°vaj√≠c√≠ho

8.1. Ke zruŇ°en√≠ objedn√°vky ze strany prod√°vaj√≠c√≠ho mýěe doj√≠t zejm√©na v¬†pÝ√≠padž, ěe objednan√© zboě√≠ se jiě nevyr√°b√≠ nebo nedod√°v√° nebo dojde k¬†vyŤerp√°n√≠ z√°sob. V pÝ√≠padž, ěe tato situace nastane, prod√°vaj√≠c√≠ neprodlenž kontaktuje kupuj√≠c√≠ho prostÝednictv√≠m e-mailu nebo telefonicky a domluv√≠ se s n√≠m na dalŇ°√≠m postupu (napÝ. nahrazen√≠m objednan√©ho zboě√≠ jin√Ĺm, zruŇ°en√≠ objedn√°vky).

8.2. Prod√°vaj√≠c√≠ si vyhrazuje pr√°vo zruŇ°it objedn√°vku, pokud m√° dývodn√© podezÝen√≠, ěe kupuj√≠c√≠ m√° v¬†√ļmyslu prod√°vat objednan√© zboě√≠ d√°le tÝet√≠m osob√°m.

»l√°nek 9.
Z√°vžreŤn√° ustanoven√≠

9.1. Kupuj√≠c√≠ bere na vždom√≠, ěe poskytuje sv√© osobn√≠ √ļdaje: jm√©no a pÝ√≠jmen√≠, adresa bydliŇ°tž, identifikaŤn√≠ Ť√≠slo, daÚov√© identifikaŤn√≠ Ť√≠slo, adresa elektronick√© poŇ°ty, telefonn√≠ Ť√≠slo (d√°le spoleŤnž vŇ°e jen jako ‚Äěosobn√≠ √ļdaje‚Äú) prod√°vaj√≠c√≠mu jakoěto spr√°vci osobn√≠ch √ļdajý.

9.2. Osobn√≠ √ļdaje prod√°vaj√≠c√≠ho jsou zpracov√°v√°ny za √ļŤelem realizace pr√°v a povinnost√≠ z kupn√≠ smlouvy a pro √ļŤely veden√≠ uěivatelsk√©ho √ļŤtu. Kupuj√≠c√≠ m√° rovnžě moěnost udžlit prod√°vaj√≠c√≠mu souhlas se zpracov√°n√≠m osobn√≠ch √ļdajý tak√© pro √ļŤely zas√≠l√°n√≠ informac√≠ a obchodn√≠ch sdžlen√≠ kupuj√≠c√≠mu. Souhlas se zpracov√°n√≠m osobn√≠ch √ļdajý dle tohoto Ťl√°nku nen√≠ podm√≠nkou, kter√° by znemoěÚovala uzavÝen√≠ kupn√≠ smlouvy.

9.3. Kupuj√≠c√≠ bere na vždom√≠, ěe je povinen sv√© osobn√≠ √ļdaje (pÝi registraci, ve sv√©m uěivatelsk√©m √ļŤtu, pÝi objedn√°vce proveden√© z webov√©ho rozhran√≠ obchodu) uv√°džt spr√°vnž a pravdivž a ěe je povinen bez zbyteŤn√©ho odkladu informovat prod√°vaj√≠c√≠ho o zmžnž ve sv√Ĺch osobn√≠ch √ļdaj√≠ch.

9.4. V√≠ce informac√≠ o zpracov√°n√≠ VaŇ°ich osobn√≠ch √ļdajý naleznete v naŇ°ich Z√°sad√°ch zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajý na webov√Ĺch str√°nk√°ch zde, nebo mýěete kontaktovat spr√°vce na adrese jeho s√≠dla, nebo na e-mailov√© adrese info@lekarnawpk.cz.

9.5. Kupuj√≠c√≠mu mýěe b√Ĺt doruŤov√°no na adresu elektronick√© poŇ°ty uvedenou v jeho uěivatelsk√©m √ļŤtu Ťi uvedenou kupuj√≠c√≠m v objedn√°vce.

9.6. Prod√°vaj√≠c√≠ je opr√°vnžn k poskytov√°n√≠ zdravotn√≠ch sluěeb, druhu l√©k√°rensk√° p√©Ťe, a d√°le je opr√°vnžn k prodeji zboě√≠ na z√°kladž ěivnostensk√©ho opr√°vnžn√≠. Prod√°vaj√≠c√≠ d√°le ozn√°mil St√°tn√≠mu √ļstavu pro kontrolu l√©Ťiv, kter√Ĺ vykon√°v√° dozor v¬†oblasti nakl√°d√°n√≠ s¬†l√©Ťiv√Ĺmi pÝ√≠pravky, ěe L√©k√°rna WPK s.r.o., se s√≠dlem HaŇ°talsk√° 1072/6, 110 00 Praha 1, I»O 02044277, zapsan√° v¬†obchodn√≠m rejstÝ√≠ku veden√©m Mžstsk√Ĺm soudem v¬†Praze pod sp. zn. C 214884, prov√°d√≠ v√Ĺdej l√©Ťiv√Ĺch pÝ√≠pravký z√°silkov√Ĺm zpýsobem. éivnostenskou kontrolu prov√°d√≠ v r√°mci sv√© pýsobnosti pÝ√≠sluŇ°n√Ĺ ěivnostensk√Ĺ √ļÝad. Dozor nad oblast√≠ ochrany osobn√≠ch √ļdajý vykon√°v√° √öÝad pro ochranu osobn√≠ch √ļdajý. »esk√° obchodn√≠ inspekce vykon√°v√° ve vymezen√©m rozsahu mimo jin√© dozor v¬†oblasti ochrany spotÝebitele.

9.7. Prod√°vaj√≠c√≠ t√≠mto informuje kupuj√≠c√≠ho, kter√Ĺ je spotÝebitelem, ěe subjektem mimosoudn√≠ho ÝeŇ°en√≠ spotÝebitelsk√Ĺch sporý je »esk√° obchodn√≠ inspekce, jej√≠ě kontaktn√≠ √ļdaje nalezne na www.coi.cz s¬†v√Ĺjimkou smluv uzavÝen√Ĺch v¬†oblasti zdravotn√≠ch sluěeb poskytovan√Ĺch¬†¬† pacientým zdravotnick√Ĺmi pracovn√≠ky za √ļŤelem poskytov√°n√≠ zdravotn√≠ p√©Ťe, vŤetnž pÝedepisov√°n√≠, vyd√°v√°n√≠ a poskytov√°n√≠ l√©Ťiv√Ĺch pÝ√≠pravký a zdravotnick√Ĺch prostÝedký. Pokud spotÝebitel nen√≠ s vyÝ√≠zen√≠m reklamace spokojen po obsahov√© str√°nce, tj. zejm√©na se zam√≠tnut√≠m reklamace, popÝ. s nedostateŤn√Ĺm uspokojen√≠m n√°roký z reklamace, kter√° byla uzn√°na, mýěe se obr√°tit na »eskou obchodn√≠ inspekci (»OI), √östÝedn√≠ inspektor√°t ‚Äď oddžlen√≠ ADR, ҆tžp√°nsk√° 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz/, kter√Ĺ je subjektem ¬†mimosoudn√≠ho ÝeŇ°en√≠ sporý.

9.8. Pokud by nžkter√© ustanoven√≠ tžchto obchodn√≠ch podm√≠nek bylo neplatn√© a/nebo ne√ļŤinn√©, nebo se neplatn√Ĺm a/nebo ne√ļŤinn√Ĺm stalo, nebude t√≠m dotŤena platnost a/nebo √ļŤinnost zb√Ĺvaj√≠c√≠ch ustanoven√≠.

9.9. Znžn√≠ obchodn√≠ch podm√≠nek mýěe prod√°vaj√≠c√≠ mžnit Ťi doplÚovat. T√≠mto ustanoven√≠m nejsou dotŤena pr√°va a povinnosti vznikl√° po dobu √ļŤinnosti pÝedchoz√≠ho znžn√≠ obchodn√≠ch podm√≠nek.

Tyto obchodn√≠ podm√≠nky¬†jsou √ļŤinn√© od¬†15.06.2020.
 

 

Pō√ćLOHA ». 1¬†


VZOROV√Ě FORMUL√Āō PRO ODSTOUPEN√ć OD SMLOUVY

 

Lékárna WPK s.r.o.

HaŇ°talsk√° 1072/6, 110 00 Praha 1

email: info@lekarnawpk.cz

doruŤovac√≠ adresa: L√©k√°rna WPK s.r.o. e-shop, Dukelsk√° tÝ√≠da 1713 (OC ATRIUM), Hradec Kr√°lov√© 50002 telefon +420 493034680

 

OZN√ĀMEN√ć O ODSTOUPEN√ć OD KUPN√ć SMLOUVY

 

- Oznamuji/oznamujeme (*), ěe t√≠mto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o n√°kupu tohoto zboě√≠:

-¬†(doplÚte specifikaci zboě√≠)

  

- Datum objedn√°n√≠ (*)/datum obdrěen√≠ (*):¬†(doplÚte datum)

 

 

(doplÚte jm√©no a pÝ√≠jmen√≠)

(doplÚte adresu bydliŇ°tž)

 

________________________

(pokud zas√≠l√°te formul√°Ý v¬†listinn√© podobž, doplÚte podpis)

 

(doplÚte datum podpisu/odesl√°n√≠)

 

 

(*) Nehod√≠c√≠ se Ň°krtnžte

 Pō√ćLOHA Ť.2REKLAMA»N√ć ō√ĀD

Lékárna WPK

Úvodní ustanovení

¬†‚ÄĘ L√©k√°rnou WPK se v¬†tomto reklamaŤn√≠m Ý√°du rozumžj√≠ l√©k√°rny WPK provozovan√© v¬†»esk√© republice spoleŤnost√≠ L√©k√°rna WPK s.r.o. (d√°le jen ‚ÄěSpoleŤnost‚Äú).

¬†‚ÄĘ Tento reklamaŤn√≠ Ý√°d byl zpracov√°n dle z√°kona Ť. 89/2012 Sb., obŤansk√Ĺ z√°kon√≠k, a¬†z√°kona Ť. 634/1992 Sb., o¬†ochranž spotÝebitele, a¬†nevztahuje se na kupn√≠ smlouvy uzavÝen√© s¬†podnikateli.

‚ÄĘ Tento reklamaŤn√≠ Ý√°d je ned√≠lnou souŤ√°st√≠ Obchodn√≠ch podm√≠nek spoleŤnosti pro prodej zboě√≠ prostÝednictv√≠m e-shopu www.lekarnawpk.cz

¬†‚ÄĘ Tento reklamaŤn√≠ Ý√°d vstupuje v¬†platnost a¬†nab√Ĺv√° √ļŤinnosti dne 26.5.2020 a¬†nahrazuje veŇ°ker√° pÝedchoz√≠ znžn√≠.

Pr√°va kupuj√≠c√≠ho z¬†vadn√©ho plnžn√≠

‚ÄĘ SpoleŤnost odpov√≠d√° kupuj√≠c√≠mu za to, ěe zboě√≠ pÝi pÝevzet√≠ nem√° vady, zejm√©na ěe:

‚Äď m√° vlastnosti, kter√© si strany ujednaly, kter√© spoleŤnost nebo v√Ĺrobce zboě√≠ popsal nebo kter√© kupuj√≠c√≠ oŤek√°val s¬†ohledem na povahu zboě√≠ a¬†na z√°kladž reklamy;

¬†‚Äď se hod√≠ k¬†√ļŤelu, kter√Ĺ pro jej√≠ pouěit√≠ spoleŤnost uv√°d√≠ nebo ke kter√©mu se vžc tohoto druhu obvykle pouě√≠v√°;

‚Äď je v¬†odpov√≠daj√≠c√≠m mnoěstv√≠, m√≠Ýe nebo hmotnosti;

¬†‚Äď vyhovuje poěadavkým pr√°vn√≠ch pÝedpisý.

‚ÄĘ Projev√≠-li se vada v¬†prýbžhu 6 mžs√≠cý od pÝevzet√≠, m√° se za to, ěe vžc byla vadn√° jiě pÝi pÝevzet√≠.

‚ÄĘ M√°-li vžc vadu, mýěe kupuj√≠c√≠ poěadovat i¬†dod√°n√≠ nov√© vžci bez vad, pokud to nen√≠ vzhledem k¬†povaze vady nepÝimžÝen√©, ale pokud se vada t√Ĺk√° pouze souŤ√°sti vžci, mýěe kupuj√≠c√≠ poěadovat jen v√Ĺmžnu souŤ√°sti; nen√≠-li to moěn√©, mýěe odstoupit od smlouvy. Je-li to vŇ°ak vzhledem k¬†povaze vady ne√ļmžrn√©, zejm√©na lze-li vadu odstranit bez zbyteŤn√©ho odkladu, m√° kupuj√≠c√≠ pr√°vo na bezplatn√© odstranžn√≠ vady.

¬†‚ÄĘ Pr√°vo na dod√°n√≠ nov√© vžci nebo v√Ĺmžnu souŤ√°sti m√° kupuj√≠c√≠ i¬†v¬†pÝ√≠padž odstraniteln√© vady, pokud nemýěe vžc Ý√°dnž uě√≠vat pro opakovan√Ĺ v√Ĺskyt vady po opravž nebo pro vžtŇ°√≠ poŤet vad. V¬†takov√©m pÝ√≠padž m√° kupuj√≠c√≠ i¬†pr√°vo od smlouvy odstoupit.

¬†‚ÄĘ Neodstoup√≠-li kupuj√≠c√≠ od smlouvy nebo neuplatn√≠-li pr√°vo na dod√°n√≠ nov√© vžci bez vad, na v√Ĺmžnu jej√≠ souŤ√°sti nebo na opravu vžci, mýěe poěadovat pÝimžÝenou slevu. Kupuj√≠c√≠ m√° pr√°vo na pÝimžÝenou slevu i¬†v¬†pÝ√≠padž, ěe mu prod√°vaj√≠c√≠ nemýěe dodat novou vžc bez vad, vymžnit jej√≠ souŤ√°st nebo vžc opravit, jakoě i¬†v¬†pÝ√≠padž, ěe prod√°vaj√≠c√≠ nezjedn√° n√°pravu v¬†pÝimžÝen√© dobž nebo ěe by zjedn√°n√≠ n√°pravy spotÝebiteli pýsobilo znaŤn√© obt√≠ěe.

‚ÄĘ Kupuj√≠c√≠ m√° pr√°vo na n√°hradu n√°kladý √ļŤelnž vynaloěen√Ĺch pÝi uplatnžn√≠ pr√°va z¬†vadn√©ho plnžn√≠.

‚ÄĘ Pr√°vo z¬†vadn√©ho plnžn√≠ kupuj√≠c√≠mu nen√°leě√≠, pokud kupuj√≠c√≠ pÝed pÝevzet√≠m vžci vždžl, ěe vžc m√° vadu, anebo pokud kupuj√≠c√≠ vadu s√°m zpýsobil.

‚ÄĘ Kupuj√≠c√≠ d√°le nen√≠ opr√°vnžn uplatnit pr√°va z¬†vadn√©ho plnžn√≠:

¬†‚Äď u¬†vžci prod√°van√© za niěŇ°√≠ cenu za vadu, pro kterou byla niěŇ°√≠ cena ujedn√°na;

¬†‚Äď na opotÝeben√≠ vžci zpýsoben√© jej√≠m obvykl√Ĺm uě√≠v√°n√≠m;

‚Äď u¬†pouěit√© vžci za vadu odpov√≠daj√≠c√≠ m√≠Ýe pouě√≠v√°n√≠ nebo opotÝeben√≠, kterou vžc mžla pÝi pÝevzet√≠ kupuj√≠c√≠m; nebo ‚Äď vypl√Ĺv√°-li to z¬†povahy vžci.

M√≠sto uplatnžn√≠ reklamace

¬†‚ÄĘ SpoleŤnost reklamaci pÝijme v¬†kter√©koliv l√©k√°rnž WPK.

¬†‚ÄĘ Pro co nejhladŇ°√≠ prýbžh doporuŤujeme reklamaci podat v¬†t√© l√©k√°rnž WPK, ve kter√© bylo reklamovan√© zboě√≠ ¬†zakoupeno, kde kupuj√≠c√≠ vypln√≠ reklamaŤn√≠ protokol a pÝedloě√≠ √ļŤtenku k¬†zakoupen√©mu zboě√≠, a to pÝ√≠sluŇ°n√©mu zamžstnanci l√©k√°rny WPK.

‚ÄĘ V¬†pÝ√≠padž, ěe zboě√≠ bylo zakoupeno prostÝednictv√≠m e-shopu www.lekarnawpk.cz, doporuŤuje se zaslat zboě√≠ bžěn√Ĺm bal√≠kem na adresu L√©k√°rna WPK, Dukelsk√° tÝ√≠da 1713 (OC Atrium), Hradec Kr√°lov√© 500 02. UpozorÚujeme, ěe dob√≠rky nejsou pÝeb√≠r√°ny.

Podm√≠nky a¬†forma uplatnžn√≠ reklamace

‚ÄĘ Kupuj√≠c√≠ je opr√°vnžn uplatnit pr√°vo z¬†vadn√©ho plnžn√≠ u vady, kter√° se vyskytne u¬†zakoupen√© vžci v¬†dobž 24 mžs√≠cý od jej√≠ho pÝevzet√≠ kupuj√≠c√≠m.

‚ÄĘ Je-li na prod√°van√© vžci, na jej√≠m obalu, v¬†pÝipojen√©m n√°vodu nebo v¬†reklamž uvedena doba, po kterou lze vžc pouě√≠t, odpov√≠d√° spoleŤnost kupuj√≠c√≠mu za to, ěe vžc bude po tuto dobu zpýsobil√° k¬†pouěit√≠ pro obvykl√Ĺ √ļŤel nebo ěe si zachov√° obvykl√© vlastnosti.

¬†‚ÄĘ Zjist√≠-li kupuj√≠c√≠ vadu zboě√≠, mus√≠ tuto skuteŤnost sdžlit prod√°vaj√≠c√≠mu bez zbyteŤn√©ho odkladu pot√©, co takovou vadu zjistil. Kupuj√≠c√≠ uvede pÝi¬†uplatnžn√≠ reklamace sv√© jm√©no a¬†pÝ√≠jmen√≠, kontaktn√≠ √ļdaje, popis vady zboě√≠ a¬†jak√Ĺ zpýsob vyÝ√≠zen√≠ reklamace kupuj√≠c√≠ poěaduje. PÝi zas√≠l√°n√≠ reklamovan√©ho zboě√≠ na adresu prod√°vaj√≠c√≠ho doporuŤujeme kupuj√≠c√≠mu vyplnit a¬†pÝiloěit reklamaŤn√≠ formul√°Ý dostupn√Ĺ na webov√Ĺch str√°nk√°ch prod√°vaj√≠c√≠ho a kter√Ĺ tvoÝ√≠ pÝ√≠lohu vŇ°eobecn√Ĺch obchodn√≠ch podm√≠nek prod√°vaj√≠c√≠ho.

¬†‚ÄĘ Kupuj√≠c√≠ je povinen doloěit, ěe reklamovan√© zboě√≠ bylo zakoupeno u¬†prod√°vaj√≠c√≠ho, a¬†to pÝedloěen√≠m daÚov√©ho dokladu, jeho kopie Ťi jin√Ĺm vhodn√Ĺm zpýsobem.

‚ÄĘ Pro uplatnžn√≠ reklamace je kupuj√≠c√≠ povinen pÝedat prod√°vaj√≠c√≠mu reklamovan√© zboě√≠.

‚ÄĘ Uplatnžn√≠ reklamace je p√≠semnž zaznamen√°no v¬†reklamaŤn√≠m protokolu.

‚ÄĘ Reklamaci spoleŤnost vyÝ√≠d√≠ bez zbyteŤn√©ho odkladu, nejpozdžji do¬†30¬†dný ode dne uplatnžn√≠ reklamace, pokud se se z√°kazn√≠kem nedohodne na delŇ°√≠ lhýtž.

¬†‚ÄĘ O¬†vyÝ√≠zen√≠ reklamace bude kupuj√≠c√≠ informov√°n prostÝednictv√≠m kontaktn√≠ch √ļdajý, kter√© uvedl v¬†reklamaŤn√≠m protokolu.

‚ÄĘ Pokud spotÝebitel nen√≠ s vyÝ√≠zen√≠m reklamace spokojen po obsahov√© str√°nce, tj. zejm√©na se zam√≠tnut√≠m reklamace, popÝ. s nedostateŤn√Ĺm uspokojen√≠m n√°roký z reklamace, mýěe se obr√°tit na »eskou obchodn√≠ inspekci (»OI), se s√≠dlem ҆tžp√°nsk√° 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz/, kter√° je subjektem mimosoudn√≠ho ÝeŇ°en√≠ spotÝebitelsk√Ĺch sporý.

‚ÄĘ Tento reklamaŤn√≠ Ý√°d nab√Ĺv√° platnosti a √ļŤinnosti 26.5.2020.

 

 

 

Pō√ćLOHA Ť.3

 

ReklamaŤn√≠ list

 

 

 

Z√°sady zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajý - PDF¬† (26.5.2020)

 

 

 

PÝedchoz√≠ verze VŇ°eobecn√Ĺch obch. podm√≠nek z kvžtna 2020 - ke staěen√≠ zde.¬†


PÝedchoz√≠ verze VŇ°eobecn√Ĺch obch. podm√≠nek z kvžtna 2018 - ke staěen√≠ zde.

 


 

PÝihlaste se k odbžru novinek
sodexo


NastavenŪ cookies
Pro sprŠvnť zobrazenŪ a pohodlnť prohlŪěenŪ webu pouěŪvŠme cookies. DŪky analżze dat mýěeme zlepöovat jeho funkce. Zmžny nastavenŪ se projevŪ pouze pro prohlŪěeŤ a zaÝŪzenŪ, kterť prŠvž pouěŪvŠte.
Nezbytnť cookies (vědy aktivnŪ, nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potÝeba, aby web fungoval.
Analytickť (personalizace podle chovŠnŪ)
Na zŠkladž prohlŪěenżch strŠnek, upravujeme zobrazenż obsah. PomŠhajŪ nŠm i web zlepöovat.
ProfilujŪcŪ (remarketingovť)
DŪky tžmto cookies mýěeme zobrazovat uěiteŤnż obsah a relevantnŪ reklamy.
SouhlasŪmPouěŪvŠme cookies ke zlepöenŪ webu a reklamy!
Moc nŠm pomýěete svżm souhlasem. VŪce zde!NastavenŪ