Věrnostní karta WPK

V každé z našich lékáren si naši zákazníci mohou nechat zdarma zhotovit Klientskou kartu WPK, která přináší našim stálým zákazníkům mnoho výhod:

Sleva až 50% z doplatku

Slevu až 50% z doplatku může uplatnit kterýkoliv držitel Klientské karty WPK, sleva se vztahuje pouze na recepty, a platí pro všechny věkové kategorie.

Poskytnutí slevy lze ověřit na účtence, případně na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, kde v sekci léky naleznete informace o regulovaném doplatku Vámi zvolených léčiv.

Slevu až 50% nelze poskytnout v případě, že sleva 50% by byla vyšší, než je povolená regulovaná obchodní přirážka lékárny. V tomto případě je pacientovi účtována maximální možná sleva, a to až do výše, která odpovídá celé přirážce lékárny. Pacient tedy hradí legislativou povolený minimální doplatek.

Sleva 50% z DPH

Slevu 50% z DPH může uplatnit každý držitel Klientské karty WPK a to formou načítání bodů na Klientskou kartu při každém nákupu volně prodejného sortimentu na lékárnách WPK.

Slevu lze uplatnit při dalším nebo následujících nákupech, poskytnutí slevy lze ověřit na účtence. Slevu lze kumulovat na Klientské kartě a výši konta lze kontrolovat přímo na lékárně. 

Výhody Klientské karty pro pacienty lékáren WPK: 

Nízké ceny a doplatky u vybraných přípravků (např. inzuliny – bez doplatku, antidiabetika, hypnotika a další)

Body za nákup volně prodejného sortimentu ve výši 50% DPH

Kontrola vzájemného působení vyzvednutých léčiv

Sleva až 50% z doplatku u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Všeobecné podmínky pro držitele věrnostní karty WPK

Věrnostní program Klientská karta WPK ( díle jen „Klientská karta“) provozuje společnost Lékárna WPK s.r.o., se sídlem Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, IČO: 02044277 a Avicel s.r.o., se sídlem Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, IČO: 27618897. Věrnostní program je určen klientům  Lékáren WPK. Držitel Klientské karty při nákupech v lékárnách WPK v České republice sbírá body na svůj osobní účet, které je možné směnit za slevu na další nákup a dále může využívat i ostatní výhody spojené s používání Klientské karty.

Podmínky členství a přihlášení

Držitelem Klientské karty se může stát občan České republiky, pokud souhlasí s podmínkami věrnostního programu, potom, co odsouhlasí podmínky v elektronickém dotazníku, který vyplní přímo na lékárně. Každá osoba může podat jen jednu přihlášku, vícenásobná registrace není možná. Vyplněním dotazníku a elektronickým odsouhlasením vložených dat souhlasí klient s podmínkami věrnostního programu a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

Používání Klientské karty WPK

Po vyplněné elektronické přihlášky v lékárně WPK dostane klient ihned aktivovanou Klientskou kartu WPK. Karta zůstává vlastnictvím společnosti Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. a slouží k uplatnění slev, výhod a k zaznamenání bodů nasbíraných za nákupy v lékárnách WPK.

Karta je přenosná a  lze ji použít ve všech lékárnách WPK v České republice. Nasbírané body nejsou převoditelné. V případě ztráty karty může klient požádat v libovolné lékárně WPK o vydání nové karty.

Sbírání bodů

Aby bylo možné započítat body za nákup, musí držitel Klientské karty WPK  při/před placením předložit u pokladny Klientskou kartu WPK. Body se na účet připisují za nákup volně prodejného sortimentu mimo regulované léky a poukazy a nelze je přičítat zpětně. Za každou 1 Kč bude připsáno 10 bodů. Hodnota 100 bodů je 10,- Kč. Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. si vyhrazuje uvedené hodnoty kdykoliv měnit, přičemž každá změna bude platná dnem oznámení na webových stránkách www.lekarnawpk.cz. Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů na kartu musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nemůže být brán zřetel Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. si vyhrazuje právo určit maximální i minimální výšku nákupu, za který budou připisovány body, dále si vyhrazuje právo určit, na které výrobky se započítávání bodů nevztahuje. Případný aktuální seznam výrobků, na které se započítání nevztahuje, zveřejníme na webových stránkách.

Zrušení Klientské karty WPK

Držitel Klientské karty WPK  může svoje členství kdykoliv zrušit a to elektronicky na adrese:info@lekarnawpk.cz nebo dopisem adresovaným Lékárna WPK s.r.o., Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1 nebo Avicel s.r.o. Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1 a současně zaslat znehodnocenou Klientskou kartu na výše uvedenou adresu. Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. si vyhrazují právo zrušit Klientskou kartu, pokud nebyla použita déle jak 12 měsíců. Tím není dotknutý nárok držitele si opakovaně Klientskou kartu založit. Zrušením karty se zároveň zruší všechny body nasbírané na Klientské kartě. Společnost Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. jsou oprávněny zrušit kartu, pokud držitel poruší všeobecné podmínky. Držitel Klientské karty se zavazuje oznámit změnu osobních údajů bezodkladně, a to  e-mailem na info@lekarnawpk.cz. Společnost Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o.  jsou oprávněny kdykoliv změnit podmínky věrnostního programu Klientská karta WPK. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněné na internetových stránkách www.lekarnawpk.cz. Společnost Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o.  si vyhrazují právo kdykoliv ukončit věrnostní program Klientská karta WPK.

Pravidla pro Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Klient poskytne provozovateli tyto údaje:

 • příjmení a jméno klienta

 • adresa trvalého bydliště klienta

 • rodné číslo klienta

 • telefonní číslo a email klienta

 • údaje o zdravotní pojišťovně klienta

 • informace o léčivech a zdravotnických prostředcích, které klient zakoupil/zakoupí nebo si je vyzvednul/vyzvedne v lékárně provozované společností (dále osobní údaje).

Poskytnutí uvedených osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutím osobních údajů souhlasí klient se zasíláním nabídek zboží i služeb či provádění marketingových průzkumů.

Klient je oprávněn zúžit uvedený rozsah zpracovávaných osobních údajů, přičemž bere na vědomí, že pokud neposkytne souhlas se zpracováním jména a příjmení, rodného čísla, adresy trvalého bydliště a informace o léčivech a zdravotnických prostředcích, které klient zakoupil / zakoupí nebo si je vyzvedl / vyzvedne v lékárně provozované společností, pak nemůže být zařazen do uvedeného věrnostního programu.

Na základě poskytnutých údajů bude klientovi vystavena Klientská karta WPK

 • Karta je vedena na konkrétní jméno konkrétního klienta a může být použita pouze v souladu s aktuálně platnými pravidly

 • Karta je přenosná a lze použít v kterékoliv lékárně WPK na území České republiky

 • Provozovatel může účely používání WPK karty dále upravit či rozšířit, o čemž bude informovat doplněním pravidel

Zpracování osobních údajů

Provozovatel může účely používání Klientské karty WPK dále upravit či rozšířit, o čemž bude informovat doplněním pravidel.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným zpracováním vlastními zaměstnanci nebo nasmlouvanou společností, prostředky výpočetní techniky.

Osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické podobě s přístupem třetích osob pouze na základě smluvního vztahu o ochraně osobních údajů a důvěrných informací.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti nebo externí společností, na základě smluvního vztahu o ochraně osobních údajů a důvěrných informací.

Nevyžádá-li si klient zrušení registrace, má se za to, že s doplněnými pravidly souhlasí.

Poučení o právech podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

 • Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, a to za podmínek stanovených v ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 • Obsahem informace je vždy sdělení o:

                   1. účelu zpracování osobních údajů

                   2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně
                       veškerých dostupných informací o jejich zdroji

                   3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou
                       na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva
                       a oprávněných zájmů subjektu údajů

                   4. příjemci, případně kategoriích příjemců

 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

 • Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že společnost jako správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

                   1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení

                   2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat
                       o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů

 • Je-li uvedená žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav

 • Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti klienta, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (dále Úřad)

 • Uvedený postup nevylučuje, aby se klient obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.

 • Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

 • Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.


banner
Přihlaste se k odběru novinek
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků
sodexo