Všeobecné obchodní podmínky, zásady zpracování osobních údajů

 

Obchodní podmínkyČlánek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou obchodní společnosti Lékárna WPK s.r.o. se sídlem Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, IČO 02044277, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 214884 (dále jen „prodávající“), která je provozovatelem internetového obchodu dostupného na internetové adrese www.lekarnawpk.cz.

1.2. Kontaktní údaje prodávajícího:

a) Lékárna WPK s.r.o. Haštalská 1072/6, Praha 1, 110 00

b) eshop: Lékárna WPK, Dukelská třída 1713 (OC ATRIUM), Hradec Králové   50002

c) telefon: +420 493 034 680

d) e-mail: info@lekarnawpk.cz

1.3. Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník), a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvní stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách www.lekarnawpk.cz (dále jen „internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží) v souladu s § 1751 občanského zákoníku. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně jen v českém jazyce. 

Článek 2.
Předmět kupní smlouvy

2.1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen a dostupnosti jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo nákladů spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“), není-li výslovně v čl. 5 těchto obchodních podmínek stanoveno jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 2.2. V případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze registrované léčivé přípravky, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis nebo jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není omezen. Před použitím všech přípravků je kupující povinen pečlivě si přečíst příbalový leták, neboť prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy. Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo doporučením lékaře či lékárníka.

2.3. Zboží je zasíláno pouze na území České republiky.

2.4. Sortiment a ceny nabízené v internetovém obchodě nemusí odpovídat nabídce kamenných lékáren WPK, provozovaných provozovatelem v České republice (společně dále jen „lékárna“).

Článek 3.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

3.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.2.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.3.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.

3.4.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.5. Smlouvu může kupující uzavřít tak, že prodávajícímu zašle návrh k uzavření smlouvy tím, že na webu provozovaném prodávajícím požadované zboží vloží do košíku a potvrdí objednávku. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

3.6. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce musí být úplné a jsou prodávajícím považovány za správné. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email.

3.7. Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (nestandardní množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

3.8. Prodávající není oprávněn v objednávce kupujícího cokoli měnit, a to ani na základě výslovné žádosti kupujícího zaslané na email, nebo oznámené telefonicky. Změny v objednávce ze strany kupujícího musí být provedeny po dohodě s prodávajícím, a to stornem objednávky, a následným vytvořením objednávky nové.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3.10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. 

Článek 4.
Cena a úhrada objednávky

4.1. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné k okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují k popsaným produktům.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti při osobním odběru v lékárně WPK Hradec Králové, Dukelská třída 1713 OC Atrium, Hradec Králové 500 02;

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který kupujícímu sdělí podklady k platbě společně s variabilním symbolem. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu, je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, a to do 5 pracovních dní od přijetí podkladů k platbě. Pokud platba nebude v tomto termínu připsána na účet prodávajícího, bude prodávajícím objednávka automaticky stornována. Má se za to, že kupující přijal podklady k platbě v den odeslání podkladů prodávajícím.

d) platba poukázkou nebo benefitní kartou není možná 

4.3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Kupující je oprávněn převzít zboží zásadně až po úplné úhradě kupní ceny, není-li sjednáno jinak.

4.4. K ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží.

4.5 Cena zboží je sjednána v českých korunách (Kč).

4.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Článek 5.
Přeprava a dodání zboží

5.1.    Kupující je oprávněn zvolit způsob dodání zboží z nabídky možných způsobů dodání uvedených prodávajícím v internetovém obchodu.

Prodávající nabízí kupujícímu volbu mezi následujícími způsoby doručení zboží:

a) osobní odběr v lékárně – Lékárna WPK, Dukelská třída 1713 (OC Atrium), Hradec Králové 500 02;

b) doručení prostřednictvím Uloženka;

c) doručení prostřednictvím PPL;

Kupující bere na vědomí, že od oznámení ohledně předání zásilky dopravci, kterého si vybral při objednávce, nemá prodávající vliv na rychlost doručení objednávky. Doba doručení objednávky se liší v závislosti na vybraném dopravci a kupující by se měl ve vlastním zájmu seznámit s přepravními podmínkami zvoleného dopravce.

5.2    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.6  Expedice zásilky je prováděna následovně:

a) V případě léčivých přípravků nejpozději ve lhůtě 48 hodin přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě do 3 dnů od přijetí objednávky. Nelze-li kupujícímu ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky zásilku dodat, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky.

b) U ostatního zboží bude v případě přepravy do místa určeného kupujícím zásilka předána přepravci nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím nebo od úhrady kupní ceny, je-li zvolena platba předem. případě nedostupnosti objednaného zboží nebo v případě, že zboží nemůže byt prodávajícímu doručeno v rámci výše uvedené lhůty, bude o této skutečnosti prodávající kupujícího informovat. Za nemožnost dodat zboží se považuje mimo jiné nezaplacení kupní ceny včas, tedy do 5 pracovních dní od obdržení podkladů k úhradě objednávky, je-li sjednána platba předem.

5.7.  V případě, že kupující zvolil jako způsob doručení osobní odběr zboží v lékárně, je povinen vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího emailu, že je zboží připraveno k vyzvednutí. V opačném případě je možné, že zboží nebude připraveno k odběru. Objednávku je možné vyzvednout po dobu 5 kalendářních dní od přijetí informace, že je objednávka připravena k vyzvednutí.

5.8.   V případě, že si kupující objedná zboží, které musí být uchováváno a přepravováno v chladu (2-8 oC) bude prodávající toto zboží expedovat pouze jako osobní odběr. V případě, že se nejedná o registrovaný léčivý přípravek a kupující trvá na expedici zboží přes dopravní službu, bude mu balíček expedován na jeho vlastní riziko a prodávající v tomto případě nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením teplotních podmínek při přepravě a skladování. V případě, že se jedná o léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis, expedice objednávky není možná, a to ani na vlastní riziko kupujícího.

5.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Článek 6.
Odpovědnost za vady a záruka

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

6.2. Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, vč. délky této záruční doby, jsou uvedeny v Reklamačním řádu prodávajícího, který tvoří přílohu č.2 těchto obchodních podmínek a který je dostupný také na stránkách www.lekarnawpk.cz

6.3. Ustanovení Reklamačního řádu se nepoužijí pro kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávce zboží (dále jen „podnikatel“). Právo podnikatele na uplatnění práv z vadného plnění se řídí výlučně příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

6.4. Pokud kupující reklamované zboží zasílá na adresu prodávajícího (tj. nepředává ho přímo osobně prodávajícímu), doporučuje prodávající kupujícímu spolu s reklamovaným zbožím zaslat i reklamační list, který tvoří příloha č.3 těchto obchodních podmínek, a kopii dokladu o koupi zboží.

6.5. Prodávající zajišťuje informační službu poskytovanou farmaceutem. Informační služba je dostupná v pracovní dny od 9:00 do 16:00 na telefonním čísle 493 034 680. Tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti léčivých přípravků, které jí byly oznámeny.

6.6. V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku, prodávající doporučuje kupujícímu toto podezření ohlásit též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

6.7. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Je tak zajištěna mimo jiné možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady.

Článek 7.
Odstoupení od smlouvy

7.1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží od uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží kupujícím; nebo

b) kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, postačuje, aby bylo oznámení o odstoupení od smlouvy v této lhůtě odesláno dle čl. 7.2. těchto obchodních podmínek.

7.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího:

a) prostřednictvím jeho zaměstnance osobně na adrese lékárny – Lékárna WPK Dukelská třída 1713, Hradec Králové 50002; nebo

b) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb doručením odstoupení na adresu Lékárna WPK Dukelská třída 1713, Hradec Králové 50002; nebo

c) elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na emailovou adresu info@lekarnawpk.cz, z kterého bude patrné, že kupující odstupuje od smlouvy,  

a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem). Kupující, který je spotřebitelem, může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu č.1 těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností.

7.3. Prodávající potvrdí kupujícímu doručení oznámení o odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co mu bude takové oznámení doručeno. Poté, co prodávající kupujícímu potvrdí doručení takového oznámení, kontaktuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup. 

7.4. V případě uplatnění práva odstoupit od smlouvy dle bodu 7.1. těchto obchodních podmínek je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení dle bodu 7.2 těchto obchodních podmínek, zboží, které od prodávajícího obdržel zaslat prodávajícímu:

a) prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu lékárny – Lékárna WPK Dukelská třída 1713, Hradec Králové 50002; nebo

b) osobně předat prodávajícímu v kterékoliv lékárně prodávajícího.

7.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle bodu 7.1. těchto obchodních podmínek, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud tedy bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.7. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy na dodávku zboží nelze odstoupit v následujících případech:

a) předmětem koupě bylo zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

b) předmětem koupě bylo zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) předmětem koupě bylo zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

7.8. Kupující dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím, pokud jde o smlouvu:

a) na základě které prodávající kupujícímu vydá léčiva, vydá či prodá zdravotnické prostředky a/nebo vydá či prodá potraviny pro zvláštní lékařské účely; nebo

b) o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do kupujícího domácnosti nebo do jiného místa, které kupující určil.

7.9. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím se řídí výlučně příslušnými ustanoveními právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

7.10. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, kterými se rozumí produkty přibalené ke zboží i produkty poskytnuté zákazníkovi navíc k nakoupenému zboží, a dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

Článek 8.
Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

8.1. Ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde k vyčerpání zásob. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu (např. nahrazením objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).

8.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud má důvodné podezření, že kupující má v úmyslu prodávat objednané zboží dále třetím osobám.

Článek 9.
Závěrečná ustanovení

9.1. Kupující bere na vědomí, že poskytuje své osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) prodávajícímu jakožto správci osobních údajů.

9.2. Osobní údaje prodávajícího jsou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující má rovněž možnost udělit prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.4. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů na webových stránkách zde, nebo můžete kontaktovat správce na adrese jeho sídla, nebo na e-mailové adrese info@lekarnawpk.cz.

9.5. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

9.6. Prodávající je oprávněn k poskytování zdravotních služeb, druhu lékárenská péče, a dále je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Prodávající dále oznámil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který vykonává dozor v oblasti nakládání s léčivými přípravky, že Lékárna WPK s.r.o., se sídlem Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, IČO 02044277, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 214884, provádí výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor v oblasti ochrany spotřebitele.

9.7. Prodávající tímto informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž kontaktní údaje nalezne na www.coi.cz s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných   pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, může se obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI), Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz/, který je subjektem  mimosoudního řešení sporů.

9.8. Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

9.9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15.06.2020.
 

 

PŘÍLOHA Č. 1 


VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Lékárna WPK s.r.o.

Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1

email: info@lekarnawpk.cz

doručovací adresa: Lékárna WPK s.r.o. e-shop, Dukelská třída 1713 (OC ATRIUM), Hradec Králové 50002 telefon +420 493034680

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

(doplňte specifikaci zboží)

  

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*): (doplňte datum)

 

 

(doplňte jméno a příjmení)

(doplňte adresu bydliště)

 

________________________

(pokud zasíláte formulář v listinné podobě, doplňte podpis)

 

(doplňte datum podpisu/odeslání)

 

 

(*) Nehodící se škrtněte

 PŘÍLOHA č.2REKLAMAČNÍ ŘÁD

Lékárna WPK

Úvodní ustanovení

 • Lékárnou WPK se v tomto reklamačním řádu rozumějí lékárny WPK provozované v České republice společností Lékárna WPK s.r.o. (dále jen „Společnost“).

 • Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.

• Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu www.lekarnawpk.cz

 • Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 26.5.2020 a nahrazuje veškerá předchozí znění.

Práva kupujícího z vadného plnění

• Společnost odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:

– má vlastnosti, které si strany ujednaly, které společnost nebo výrobce zboží popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

 – se hodí k účelu, který pro její použití společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

– je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

 – vyhovuje požadavkům právních předpisů.

• Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

• Má-li věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 • Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

• Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

• Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

• Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

 – u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 – na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

– u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo – vyplývá-li to z povahy věci.

Místo uplatnění reklamace

 • Společnost reklamaci přijme v kterékoliv lékárně WPK.

 • Pro co nejhladší průběh doporučujeme reklamaci podat v té lékárně WPK, ve které bylo reklamované zboží  zakoupeno, kde kupující vyplní reklamační protokol a předloží účtenku k zakoupenému zboží, a to příslušnému zaměstnanci lékárny WPK.

• V případě, že zboží bylo zakoupeno prostřednictvím e-shopu www.lekarnawpk.cz, doporučuje se zaslat zboží běžným balíkem na adresu Lékárna WPK, Dukelská třída 1713 (OC Atrium), Hradec Králové 500 02. Upozorňujeme, že dobírky nejsou přebírány.

Podmínky a forma uplatnění reklamace

• Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím.

• Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá společnost kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 • Zjistí-li kupující vadu zboží, musí tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co takovou vadu zjistil. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Při zasílání reklamovaného zboží na adresu prodávajícího doporučujeme kupujícímu vyplnit a přiložit reklamační formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího a který tvoří přílohu všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.

 • Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to předložením daňového dokladu, jeho kopie či jiným vhodným způsobem.

• Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží.

• Uplatnění reklamace je písemně zaznamenáno v reklamačním protokolu.

• Reklamaci společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 • O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním protokolu.

Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, může se obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI), se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz/, která je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

• Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti 26.5.2020.

 

 

 

PŘÍLOHA č.3

 

Reklamační list

 

 

 

Zásady zpracování osobních údajů - PDF  (26.5.2020)

 

 

 

Předchozí verze Všeobecných obch. podmínek z května 2020 - ke stažení zde. 


Předchozí verze Všeobecných obch. podmínek z května 2018 - ke stažení zde.

 


 

Přihlaste se k odběru novinek
sodexo


Nastavení cookies
Pro správné zobrazení a pohodlné prohlížení webu používáme cookies. Díky analýze dat můžeme zlepšovat jeho funkce. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.
Nezbytné cookies (vždy aktivní, nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval.
Analytické (personalizace podle chování)
Na základě prohlížených stránek, upravujeme zobrazený obsah. Pomáhají nám i web zlepšovat.
Profilující (remarketingové)
Díky těmto cookies můžeme zobrazovat užitečný obsah a relevantní reklamy.
SouhlasímPoužíváme cookies ke zlepšení webu a reklamy!
Moc nám pomůžete svým souhlasem. Více zde!Nastavení